Условия за пазаруване

Общи условия
Защита на лични данни
Общи условия
Общи условия на електронен магазин

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

podaracheta.bg

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „www.podaracheta.bg“, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.podaracheta.bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”, притежаван от фирма "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД
2. Седалище и адрес на управление - гр. Троян, ул. "Христо Смирненски" 20
3. Адрес за упражняване на дейността - гр. Троян, ул. "Димитър Икономов" 12
4. Данни за кореспонденция: гр. Троян, ул. "Христо Смирненски" 20, Петър Василевски, 0889 713 714
5. Вписване в публични регистри: ЕИК: 205017799
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни №
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност №

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.podaracheta.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. (2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства. (8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

XII. Фирма "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД НЕ Е регистрирана по ДДС!
XIII. Фирмата е регистрирана в КЗЛД с идентификационен номер: 436828

Защита на лични данни
Политика за личните данни

podaracheta.bg е онлайн магазин, наречен за краткост Сайт. Нейн собственик е фирма "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД

Политика за личните данни

Ние сме регистратор на лични данни с идентификационен номер в КЗЛД: 436828

Ние работим усилено, за да заслужим и задържим Вашето доврие, и следваме следните принципи, за да защитим Вашите лични данни:

Ние никога няма да дадем или продадем Ваша лична информация на трети лица за маркетингови или други цели!

Всяка конфиденциална информация, която ни предоставяте ще бъде защитена с подходяща и наложила се в индустрията технология!

Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва. Това изявление е достъпно от нашата начална страница и от най-отдолу на всяка страница на този сайт.
Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.
Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

 • помогнем при попълване на поръчка;
 • информираме отностно продукти или услуги;
 • да предоставим услуги и поддръжка;
 • известим за нови услуги или други ползи;
 • предоставим персонализирани промоционални оферти;
 • изберем съдържание което да Ви бъде показано;

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.podaracheta.bg чрез Сайта.

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. 
Потребителят има право на доставка на заявения артикул и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в онлайн магазина. 
Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в Сайта начин. 
Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД
Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

  • да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД услуги;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да уведомява незабавно "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД
  и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
 • да не извършва злоумишлени действия.

РЕКЛАМАЦИЯ

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14 дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите от чл. 55, ал. 2. т. 3 стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; В т.ч. персонализирани подаръци, подаръци с текст, снимка, дата, послание по заявка на клиента.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава артикули от сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка. 
Потребителят има право на доставка на заявения артикул и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта. 
Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в сайта начин. 
Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД
Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

  • да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД Услуги;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да уведомява незабавно "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД
  и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
 • да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на podaracheta.bg 

"ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги. 
"ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.podaracheta.bg или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба. 
"ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. 
"ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД. 
"ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.podaracheta.bg и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.podaracheta.bg във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД. 
Потребителят е длъжен да обезщети "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

 

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

 

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното. 
ВАЖНО:
При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента. "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер. 
Ако клиентът не хареса поръчаната от него стока, той има право да я замени в 14 дневен срок с друга стока по негово желание, или да я върне в офиса на "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД, като доставката е изцяло за негова сметка. Това не се отнася за персонализираните подаръци, които са с лична снимка, текст или дата. 
При получаване на пратка, преди да впишете своето име и подпис като получател на пратката, се уверете в цялостта на опаковката на пратката. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера на Спиди, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката. Рекламации следва да се предявяват в момента на получаване на пратката, преди да сте приели пратката от куриера.

--------------------------------------------------------------------

Файлове cookies “Бисквитки” - съкратена информация

Какво представляват файловете cookies “Бисквитки”?

Файловете “Бисквитки” са компютърни данни и по-специално – текстови файлове, съхранявани на крайното устройство на потребителя, предназначени за използване на уеб страници. Тези файлове позволяват идентифицирането на устройството на потребителя и правилното показване на уеб страницата, предназначена за неговите индивидуални предпочитания. “Бисквитките” обикновено съдържат името на уебсайта, от който са дошли, времето на тяхното съхранение на крайното устройство и уникален номер.

За какво използваме файловете cookies “Бисквитки”?

“Бисквитките” се съдържат в HTTP протокола, използван за свързване на интернет сървъра с браузъра. Състои се от: ключа, дефиниращ името на стойностите, стойностите и жизнения цикъл, след който браузърът трябва да премахне бисквитката. Техните функции са стандартни, предназначени за настройки на браузъра. “Бисквитките” се използват, за да се настрои уеб съдържанието към предпочитанията на потребителя и да се увеличи използваемостта и персонализирането на съдържанието на уебсайтове.

Какви файлове cookies “Бисквитки” използваме?

“Има два стандартни вида файлове с “Бисквитки” - "сесийни" и "постоянни". Първите са временни файлове, които остават на устройството на потребителя, докато излезе от уебсайта или изключи софтуера (уеб браузър). "Постоянните" файлове остават на устройството на потребителя за времето, посочено в параметрите на файловете с “Бисквитки” или докато не бъдат ръчно изтрити от потребителя. Файловете с “Бисквитки”, използвани от сътрудниците на оператора на уебсайта и по-специално – потребителите на уебсайта, са регламентирани от тяхна собственост Политика за поверителност.

Политика за поверителност и ползване файлове cookies “Бисквитки”

Когато потребителят използва нашия сайт, ние използваме “Бисквитките”, за да идентифицираме браузъра или потребителското устройство - “Бисквитките” събират различни видове информация, която по принцип не съставлява лични данни (не позволява идентификация на потребителя). Въпреки това, някои информации, в зависимост от тяхното съдържание и използване, може да се свържат с определено лице и да се считат за лични данни. По отношение на Политиката на podaracheta.bg.bg данните са криптирани, което прави невъзможно предотвратяването на неоторизиран достъп до тях.

Профилиране

Използвайки технологията на “Бисквитките”, прилагани на нашия уебсайт, можем да научим за предпочитанията на потребителите, като например чрез анализирането на това колко често посещават уебсайт или какви продукти гледат най-много. Анализът на онлайн поведението ни помага да разберем по-добре навиците и очакванията на потребителите и да се адаптираме към техните потребности и интереси. Благодарение на тази технология можем не само да представяме на потребителя рекламата, предназначена специално за его (напр. реклами, получени от последния преглед само на тениски в категорията “тениски”) и от наличните оферти да представим онези, които отговарят най-добре на нуждите на потребителя, но също така можем да създадем и представим специално предназначени реклами, предложения или отстъпки, които не са достъпни за други хора.

Отказът от страна на потребителя от “Бисквитки”, позволяващи представянето на реклами, предназначени специално за интересите на потребителя, не означава, че потребителят няма да получава каквито и да било реклами, когато използва нашия или други уебсайтове – в този случай потребителят ще продължи същото количество реклами, без обаче да са свързани с настоящата му активност.

Достъпът до информация относно активността на потребители в интернет чрез използването на “Бисквитките” също ще ни помогне да проведем пазарни и статистически анализи.

Информацията, събирана и съхранявана в “Бисквитките”, може да се съхранява след изтриването на сесията на браузъра, което позволява например да бъдат използвани при последващи посещения на потребителя.

Пренасочване

Въз основа на “Бисквитките” ние използваме технология, която ни позволява да достигнем потребители, които преди това са посещавали нашия уебсайт на други уебсайтове, които са посетили, включително такива, които принадлежат на дружества, работещи с нашите сътрудници.

Липсата на връзка между рекламата, представена на потребителя и неговите интереси и потребност може да има отрицателни последици за него. Считаме, че е по-атрактивно и практично за потребителя да получи съобщението, което съответства на неговите интереси и трябва да се установи в резултат на анализа на предходното му поведение, базирано на технологията на “Бисквитките”. Затова имаме интерес да следваме рекламно съдържание за потребителя при използването на различни уебсайтове, за да се предоставя рекламно съдържание, адаптирано към предходната му интернет активност.

Файлове cookies на трети лица (third party cookies)

“Бисквитките”, които използваме, са насочени преди всичко към оптимизиране на услугите към потребителите, когато използват нашия уебсайт. Въпреки това, ние си сътрудничим с други дружества в рамките на тяхната маркетингова (рекламна) активност. За целите на това сътрудничество, браузърът или друг софтуер, инсталиран на устройството на потребителя, прихваща “Бисквитки” от лица, провеждащи такива маркетингови дейности. Можете да се запознаете със списъка на нашите доверени сътрудници в нашата Политика за поверителност и ползване на файлове “бисквитки” по-долу.

“Бисквитките”, изпратени от тези лица, имат за цел да подобрят ефективността на представянето на потребителя на реклами, които съответстват на неговата онлайн активност - трети лица предоставят рекламно съдържание на потребители

Ето защо, докато посещавате нашия уебсайт, “Бисквитките” от нашите сътрудници също се записват на вашия компютър или друго устройство. По този начин, например, се събира информацията за продукти, които се разглеждат или купуват.

Премахване или блокиране на файлове cookies “Бисквитки”

Не забравяйте, че можете да управлявате използването на “Бисквитки” от ваша страна посредством настройките на нашия уебсайт или на вашия уеб браузър.

По подразбиране, интернет браузърите или друг софтуер, инсталиран на компютър или друго устройство на потребителя, свързано към мрежата, позволява включването на определените видове “Бисквитки” на това устройство. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират използването на “Бисквитки” в настройките на уеб браузъра или да уведомяват за всеки техен трансфер към устройството на потребителя. Така даденото съгласие относно използването на тази технология може да се изменя или отменя по всяко време (блокирайки запазването на “Бисквитки” в бъдеще).

Възможно е също така да се блокират “Бисквитките” на трети лица с едновременното приемане на “Бисквитки”, които идват директно от podaracheta.bg

Подробна информация за възможностите и ачините за работата с “Бисквитки” е налична в настройките на софтуера (уеб браузъра).

Ограничаването на използването на “Бисквитки” може да засегне някои функционалности, достъпни на уебсайта.

Моля, да обърнете внимание, че отказът от “Бисквитки” ще се приложи само към конкретен браузър. Това означава, че същите действия ще трябва да бъдат предприети за всеки друг браузър, използван на същото или друго устройство.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ „БИСКВИТКИ“ (COOKIES) НА ОНЛАЙН МАГАЗИН podaracheta.bg.BG

 1. Какво представлява документа, който разглеждате?

  Тази Политика за защита на данните на Онлайн магазина и Приложението (наричана по-долу "Политика") е за информация, което означава, че не е източник на задължения за Клиентите на Онлайн магазина и Приложението (не е договор нито регламент).

  Информацията, съдържаща се в Политиката, е обща. Подробна информация, касаеща обработването на конкретни лични данни, е достъпна по време на събирането им, във всички случаи в съдържанието на информационната клауза, поставена на видимо и лесно достъпно място. Това важи по-специално за информация, касаеща целта и правното основание за обработването на лични данни, срокът на тяхната съхранение и получателите, на която се прехвърлят.

  Всички думи, изрази и съкращения, видими на тази страница и започващи с главна буква (напр. Продавач, Онлайн магазин, Електронна услуга) следва да се разбират в съответствие с определението, съдържащо се в Регламента на Онлайн магазина, наличен на Онлайн магазина podaracheta.bg.bg, включително и в Приложението.

  В случай на съмнение или противоречия между Политиката и съгласията, дадени независимо от клаузите на Политиката, основанието за събирането и определянето на обхвата от дейности от страна на Администратора, са доброволни съгласия или законови разпоредби. В случай на подобен конфликт между Политиката и съдържанието на информационните клаузи, предоставени от Администратора при събирането на лични данни (обичайно във формулярите на Онлайн магазина и информацията, която Клиентът трябва да следва, му е предоставена в посочените по-горе информационните клаузи.

  • - посредством Онлайн магазина и Приложението (включително чрез използването на файлове cookies “Бисквитки” или друга подобна технология) или други комуникационни канали с Клиентите;
  • - и получава въз основа на активността на Клиентите в Интернет, в Приложението или в стационарните магазини, собственост на "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД,Кой е Администраторът на вашите Данни?

   Администраторът на лични данни, които събира:

 2. Можете да се свържете и със Служителя по защита на личните данни по горните данни за контакт.

 3. Как се грижим за вашите данни?

  Личните данни на Клиента се обработват в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (UE.L Държавен вестник № 119, точка 1) (наричан също: "ОРЗД") и други приложими понастоящем правила, т.е. за целия период на обработване на данните - законовите клаузи относно защитата на личните данни. Лични данни означава информация относно определено или възможно за определяне физическо лице (наричано по-долу: "Лични данни"). Възможно за определяне физическо лице е лице, което може да бъде пряко или косвено определено, по-специално въз основа на идентификатор като лице, идентификационен номер, данни за местоположение, интернет идентификатор или един или повече конкретни фактори, определящи физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на едно физическо лица.

  Администраторът предприема специални мерки, за да защити интересите на хората, за чиито данни става въпрос и по-специално осигурява, че данните, събирани от него:

  • - се обработват в съответствие със закона, по справедлив и прозрачен за субектите на данни начин;
  • - се обработват за конкретни, изрично посочени и легитимни цели и впоследствие не се обработват по начин, който не съответства на тези цели;
  • - са подходящи, целесъобразни и ограничени до това, което е необходимо за целите, за които се обработват;
  • - са точни и актуално, когато е необходимо;
  • - се съхраняват във формат, който позволява идентификацията на субектите на данни за срок, който не е по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват данните;
  • - се обработват по начин, който осигурява подходяща сигурност за Личните данни, включително защита срещу неоторизирано или незаконосъобразно обработване и случайно погиване, унищожаване или повреждане посредством подходящи технически или организационни мерки.

  Както бе посочено във въведението, съзнавайки важността на личните данни за Клиентите, Администраторът защитава не само потребители, които посещават Онлайн магазина или използва Приложение, но и Клиентите, предоставили свои лични данни на Администратора, използвали други комуникационни канали, т.е.:

  1. уебсайта https://www.facebook.com iи всякакви други уебсайтове, носещи марката на или носещи заедно и марката на Facebook (включително под-домейни, международни версии, джаджи (widgets) и версии за мобилни телефони), чиито принципи на работа се базират на правилата, достъпни по-специално на https://www.facebook.com/legal/terms, предоставени от Facebook Inc., или съответно Facebook Ireland Limited (наричана по-долу "Фейсбук услуга"), включително и посредством функцията Водещи Facebook Реклами , предназначени за директен маркетинг на собствените продукти или услуги на Администратора. Правилата за защита и използване на Личните данни от страна на Фейсбук услугата са достъпни например на https://www.facebook.com/policy.php. Администраторът няма влияние върху съдържанието на правните регламенти на Уебсайта на Facebook, включително и относно Личните данни.
  2. приложения, позволяващи да се организират рекламни кампании, включително конкурси, да се провеждат от Администратора на Уебсайта на Фейсбук.
 4. За какви цели се използва информацията?

  Във всички случаи, целите и обхвата на данните, обработвани от Администратора, произтичат от съгласието на Клиента или закона и са определени по-нататък като резултат от действията, предприети от Клиента в Онлайн магазина или други комуникационни канали с Клиента. Например: (I) Лични данни на Клиента могат да се обработват по такъв начин, за да му се предоставят, представят или дават специални предложения и промоции, възможно най-много съобразени с неговите предпочитания (което може да има съществено влияние върху него), само ако Клиентът е дал съгласие (което не е достъпно за лица, които не са дали такова съгласие); (II) ако Клиентът не вземе решение да пазарува посредством Онлайн магазина и само ще направи Резервация на определи Продукти през него, неговите/нейните Лични данни няма да се предоставят на превозвача, който извършва доставката при поискване на Администратора.

  Възможни цели на обработването на Лични данни на Клиента от Администратора са по-специално:

  1. сключването и изпълнението на Договорите за продажба относно предоставянето на Услугите (Акаунт) или предприемането на действия по искане на бъдещия Клиент преди сключването му (Ние обработваме ваши данни, за да функционира вашия Акаунт, така че да можете да наследите на ползите, които предлага, като подаване на поръчки, без необходимост да попълване формулярите ни всеки път, достъп до вашата история на покупките, управление на съгласията ви с услугата и други, като също така ви позволява и да използвате други услуги, достъпни на уебсайт);
  2. сключването и изпълнението на Договор за Продажба или Резервация или предприемането на действия по искане на бъдещ Клиент преди сключването му (вашите лични данни са необходими за изпълнението на вашата поръчка и изпълнението на договора – по-специално за изпълнението на вашата поръчка или изпълнението на договора – по-специално, потвърждение на подаването й и резервиране или изпращане на избрания продукт до вас, както и ако е необходимо – свързване с вас в тази връзка);
  3. приемане и обработване на рекламации;
  4. провеждане на конкурси и по-специално – избор на победители на конкурси и връчване на награди;
  5. представяне на реклами, предложения или промоции (отстъпки) относно продукти или услуги на Администратора и негови сътрудници (списъкът на нашите сътрудници ще намерите в нашия Онлайн магазин) предназначени за всички получатели и по-специално – с цел изпълнението на договора за предоставянето на Бюлетина;
  6. оценка и анализ на активността и информацията на Клиента, включително като част от автоматизираното обработване на Лични данни (профилиране), за представяне на общи реклами, предложения или промоции (отстъпки), относно продуктите или услугите на Администратора и негови сътрудници, по начин, съобразен с интересите на клиента (без обаче да се засягат съществено неговите решения), по-специално с цел изпълнение на договора за предоставянето на Бюлетина и за пазарни и статистически анализи;
  7. предявяване на претенции и защита по претенции, включително и от трети лица –ако използвате повечето от функционалностите на Онлайн магазина и Приложението;
  8. изпълнение на законови задължения, произтичащи от нормативни актове, напр. данъчни и счетоводни, особено в случаите на платени договори;
  9. водене на кореспонденция с клиенти, включително отговори на съобщения на клиенти.

  В случай на пълнолетни Клиенти, с тяхното допълнително съгласие, Лични данни могат да се обработват и за да се представят, създават, предоставят и изпълняват специално предназначени реклами, предложения или промоции (отстъпки) за продуктите или услугите на Клиента и неговите сътрудници, съобразени във възможно най-голяма степен с неговите предпочитания (профилиране), в резултат на автоматизирано вземане на решение, което може да има правни последици или съществено въздействие върху него, напр. посредством краткосрочни отстъпки за определен продукти, за който наскоро е направен коментар в нашия магазин (тази опция не е достъпна за лица, които не са пълнолетни или които са пълнолетни, но не са дали съгласие за това).

 5. Каква информация използваме за вас?

  Администраторът може по-специално да обработва следните Лични данни на Клиента:

  1. използване на Онлайн магазин или Приложението:
   • - Лични данни, предоставяни във формуляра, когато се регистрира Акаунт, подаване на поръчки или извършване на Резервация в Онлайн магазин (по-специално – име и фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер за контакт, адрес [улица, номер, номер на апартамент, пощенски код, град, държава) ], постоянен адрес/ търговска дейност/ седалище [ако е различен от адреса на доставка], номер на банкова сметка, а в случай на Клиенти, които не са потребители, допълнително – име на фирмата и данъчен идентификационен номер и други данни, събирани при използването на Онлайн магазина или Приложението;
   • - Лични данни, предоставяни с цел използване на Бюлетина, предоставени при използването на формуляр за контакт или предоставяни при подаването на рекламация;
   • - Лични данни, предоставяни с цел участие в конкурси;
   • - други данни, получени по-специално въз основа на активността на Клиента в интернет, мобилни Приложения или Магазини в Магазините, собственост на "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД., включително получените и през Онлайн магазина, Приложението или други комуникационни канали с Клиент чрез използването на “Бисквитките” и подобни технологии,
  2. при допълване на данните, съдържащи се във формуляра за Водещи реклами на Фейсбук, Потребителят предоставя на Администратора Личните данни, посочени във формуляра, които могат по-специално да включват: име, фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер;
  3. при допълване на данните, съдържащи се във формулярите на Приложението, които позволяват на Администратора да осъществява рекламни кампании/ конкурси на Уебсайта на Фейсбук, Потребителят предоставя на Администратора личните данни, посочени във формуляра, включително: име, фамилия, адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща, телефонен номер, номерация на тениските.
 6. Длъжни ли сте да ни предоставяте вашите данни и какви са възможните последици, ако не сторите това?

  Предоставянето на Лични данни от Клиент в Онлайн Магазина и доброволно, макар че е необходимо за използването на някои функционалности на нашия магазин, например, за подаване на Поръчка и плащане от Клиента (сключване и изпълнение на Договор за поръчка), регистрация на Акаунт или извършване на Резервация (сключване и изпълнение на Договор за предоставяне на услуги), абониране за Бюлетина или използване на нашите формуляри.

  Във всички случаи, обхватът на данните, необходим за сключването на подходящ договор, е посочен в Онлайн магазина, (ние отбелязваме данните, използването на които е необходимо за сключване на договор/ използване на определена функционалност) като част от други комуникационни канали с Клиента или в Регламента. Последица от не подаването на Лични данни може да бъде невъзможност за ефективно изпълнение на посочените действия.

 7. На какво правно основание използваме информация за вас?

  Основанието за обработването на Лични данни на Клиента е преди всичко необходимостта от изпълнението на договор, по който е страна или необходимостта от предприема не на действия преди сключването му (Член 6, ал. 1, буква b) от ОРЗД). Това важи преди всичко за Лични данни, предоставяни във формуляра при регистрирането на Акаунт, подаване на Поръчки и сключване на Договор за продажба или извършване на Резервации в Онлайн магазина, както и абониране за Бюлетина. Също така, в случай че Лични данни ни бъдат предоставени във връзка с оплакване на Клиента, правното основание за обработването им е необходимостта от изпълнение/ обслужване на договора за продажба за рекламираните стоки.

  В случай на операции по обработване на данни за посочените маркетингови цели, с изключение на онези, изпълнени като част от Бюлетина, функциониращ въз основа на регламента, основанието за това обработване е изпълнението на целите, възникнали от легитимните интереси, които Администраторът или неговите сътрудници искат да постигнат (Член 6, ал. 1, б. f) от ОРЗД), но в този случай неговите сътрудници не участват в обработката на на данните на Клиента. От друга страна, представянето, създаването, предоставянето и изпълнението на реклами, предложения или промоции (отстъпки), основани само на автоматизирано обработване, включително профилиране, съобразени в максимална степен с предпочитанията на Клиентите, които могат значително да повлияят на Вашите потребителски решения, се базират на доброволното съгласие на Клиент (Член 6 (1) (a) от ОРЗД). Това обаче важи само за пълнолетни Клиенти.

  За (други) цели, Личните данни на Клиента могат да се обработват въз основа на:

  1. доброволно дадени съгласия, напр. лица, които се включват в конкурси, лица, които използват формулярите за контакт (Член 6 (1) (a) от ОРЗД)
  2. приложимия закон, когато обработването е необходимо за изпълнението на законно задължение на Администратора, напр. когато се базира на данъчни или счетоводни нормативи, Администраторът изпълнява договори за продажба (Член 6 (1) (c) от ОРЗД);
  3. необходими за цели, различни от посочените по-горе, в резултат на легитимни интереси на Администратора или трето лице, по-специално с цел определяне, предявяване или защита по претенции, пазарни или статистически анализи (Член 6 (1) (f) от ОРЗД).
 8. Вашите данни предмет на профилиране ли са и какво означава това за вас?

  С цел представянето на общи реклами, предложения или промоции (отстъпки), предназначени за всички Клиенти, по начин, съобразен с интересите на даден клиент, Администраторът може да прочете неговите предпочитания, като например анализира колко често той посещава Онлайн магазина, както и какви продукти той купува или запазва в стационарните магазини, собственост на "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД. Това позволява да се осигури по-добро разбиране на очакванията на клиента и адаптация на неговите нужди, без това обаче да засяга съществено неговите решения. Благодарение на използването на развити технологии от страна на Администратора, горните дейности ще се изпълняват чест от системата автоматизирано, благодарение на което изпратеното съдържание ще бъде възможно най-актуално и клиентът ще може бързо да се запознае с тях.

  В случай на пълнолетни Клиенти, анализът на интересите или предпочитанията също ще се използва за автоматизирано създаване, предоставяне и изпълнение на специално предназначени за клиента реклами, предложения или промоции (отстъпки), което може да има правни последици или да има подобни последици върху него, като по-специално ограничи достъпа до други клиенти (тази опция не е достъпна за Клиенти, които не са пълнолетни или не са дали съгласието си с подобни дейности на Администратора). От обикновеното „профилиране“ (напр. ще персонализираме нашите съобщения и банери към Вашите предпочитания), нашите действия ще се различават с това, че техният резултат може значително да повлияе на Вашите потребителски избори - напр. резултатът може да бъде много добра временна оферта за тениски, адресирана само до Вас въз основа на историята на Вашите покупки и поведението Ви на нашия сайт, към която няма да получат достъп други наши клиенти. Колкото по-често клиентът използва услугите на Администратора и купува негови продукти, толкова по-добри промоции и изненади може да бъдат приготвени за него.

  Администраторът може също така да обработка информация за предпочитанията на Клиента, които може понякога да имат естеството на Лични данни и са били предоставени на Администратора от Клиента доброволно чрез функционалността на Приложението, включително за ограничаване на представените Продукти или Промоция до определен размер (напр. номерация на тениски) или до определени категории (напр. продукти за мъже/ мени/деца).

 9. Споделяте ли с нас достъп до области като вашия телефон, докато използвате Приложението?

  За да се активира функционалността на Приложението, състояща се от сканирани и запазване на баркодовете на Продуктите, представянето на Продукти въз основа на снимки, качени от Клиента, записване на информация, която позволява работа на Приложението в офлайн режим, търсене чрез геолокализация на стационарни магазини на Продавача или конкретно място за получаване на пратки, Администраторът може да получи, включително и със съгласието на Клиента, достъп до следните области на мобилното устройство на клиента:

  1. камера;
  2. памет на устройствата;
  3. географско местоположение.
 10. На кого можем да прехвърляме ваши данни?

  Във всички случаи списъкът с получатели на Лични данни, обработвани от Администратора, произтича основно от обхвата на услугите, използвани от Клиента.

  Списъкът с получатели на данните също така е резултат и от съгласието на клиента или произтича от закона и се уточнява в резултат на действията, предприети от него в Онлайн магазин или Приложението.

  При обработването на Личните данни, сътрудниците на Администратора могат да участват до определена степен и по-специални – тези, които оказват техническа помощ за ефективната работа на Онлайн магазин или на Приложението, включително комуникация с наши клиенти (напр. ще ни съдейства при изпращането на съобщения по електронна поща, а в случаите на рекламни дейности – и на маркетингови кампании), хостинг услуги или доставчици на телефонни или ИТ услуги, превозвачи или агенти, изпълняващи поръчки, лица, извършващи електронни плащания или плащания с карти в Онлайн магазина, дружества, които обслужват софтуера, подкрепят Администратора в маркетингови компании, както и доставчици на юридически и консултантски услуги.

  Въз основа на горните принципи, Лични данни на Клиента могат да бъдат прехвърлени също така на дружества от групата "ГЛОБЪЛ ГИФТ" ЕООД., посочена в т. 20 по-долу.

  Като част от маркетинговите (рекламните) дейности, Администраторът използва услугите на трети лица, които използват “Бисквитки” в Онлайн магазин / Приложението. Списъкът на тези лица се съдържа в разделите по-долу в тази Политика.

 11. Вашите данни също ли се прехвърлят към трети страни (извън Европейското икономическо пространство)?

  Като част от използването на инструменти от страна на Администратора, които поддържат настоящата му активност, предоставени напр. от Google, Лични данни на Клиента могат да бъдат прехвърлени на държава извън Европейската икономическа общност и по-специално към Съединените Американски Щати (САЩ) или друга държава, където лице, което си сътрудничи с него, поддържа инструменти за обработване на Лични данни в сътрудничество с Администратора.

  Подходящите мерки за сигурност на предоставените Лични данни са осигурени от Администратора чрез използването на стандартни клаузи за защита на личните данни, приети с решение на Европейската комисия и договорите за възлагане обработването на данни, които отговарят на изискванията на ОРЗД.

  В случай на прехвърляне на данни от Европа към САЩ, някои дружества, намиращи се там, може допълнително да осигурят подходящо ниво на защита на данните в рамките на т.нар Шит за неприкосновеност (допълнителна информация на адрес: https://www.privacyshield.gov/)

  Клиентът има право да получи копие от средствата за сигурност използвани от Администратора, прехвърлени към трета страна, след като се обърне към нас.

 12. Какви права имате?

  Всеки Клиент има право:

  • - да подаде оплакване до Председателя на Органа за защита на Личните данни;
  • - да прехвърли Лични данни, предоставени на Администратора и обработвани автоматизирано, където обработването се извършва въз основа на съгласие или по силата на договор, напр. към друг Администратор;
  • - на достъп до Лични данни (включително, например, да получи информация, че се обработват Лични данни);
  • - искания за поправяне и ограничения за обработване (напр. ако Личните данни се неправилни) или изтриване на Лични данни (напр. ако са били обработени незаконосъобразно).
  • - да оттегли всички съгласия, дадени на Администратора, да подаде оплакване по всяко време, като оттегленото съгласие не засяга обработването, извършено от Администратора в съответствие със закона преди оттеглянето му.
  • - да възрази срещу обработването на Лични данни, свързани с него, за да осъществят легитимните интереси на Администратора или трето лице, включително – по-специално – обработване за маркетингови цели, включително профилиране (ако няма други валидни легитимни основания за обработване над интересите на клиента).
 13. За какъв период ще съхраняваме вашите данни?

  Лични данни може да се съхраняват за периода на използване на Онлайн магазина (но могат да бъдат изрити в срок от три години след последната активност на Клиента като част от Онлайн магазин). За маркетингови дейности – докато Клиентът не направи възражение, ако същите са свързани с технологията на “Бисквитките” и други подобни, в зависимост от технически проблеми, от срока за заличаване на тези файлове, докато се използват настройките на браузъра/ устройството (въпреки че заличаването на файловете не винаги е същото като заличаването на Лични данни, получени чрез тези файлове, откъдето следва и възможността за възражение)

  Ако обработването на Лични данни зависи от съгласието на Клиента, Личните данни може да се обработват, докато същото не бъде оттеглено.

  Във всички случаи:

  1. Лични данни също ще се съхраняват, когато законът (напр. счетоводни или данъчни нормативни актове) задължат Администратора да ги обработва;
  2. Ще съхраняваме Лични данни за по-дълъг период, в случай че Клиентът има някакви претенции срещу Администратора с оглед водене на дела от Администратора, или да да предявяваме или осигуряваме защита по претенции от трети лица за периода на давностния срок, предвиден от закона и по-специално – Гражданския кодекс.

  В зависимост от обхвата на Личните данни и целите на тяхното обработване, същите могат да се съхраняват за различен период от време.

  Във всички случаи, от решаващо значение е по-дългият срок на съхранение на Личните данни.

 14. Ще ви бъде ли изпращана търговска информация (напр. на вашия адрес на електронна поща)?

  Администраторът има техническата възможност да комуникира с клиента отдалечено (например, по електронна поща).

  Търговската информация, свързана с Администратора или лица, които работят с него , търговски дейности могат да се изпращат само въз основа на съгласие, дадено от Клиента, включително след приемане на регламента за услугата “Бюлетин”.

 15. Файл с “Бисквитки”
   1. Какво означава файл с “бисквитки”?

  Поради факта, че технологията “Бисквитки” (или функционалност, подобна на “Бисквитки”), използвана от Администратора, събира информация за всяко лице, което посещава Онлайн магазина, както и Приложението, следните клаузите от Политиката се прилагат спрямо лица, които използват Онлайн магазина и Приложението, независимо от това дали остават клиент (правят поръчки, резервират продукти или имат акаунт) ( наричани по-долу "Гост").

   1. Каква технология използваме?

  Онлайн магазин използва технология, която обработва и получава достъп до информация до компютри или други устройства, свързани с мрежата (по-специално чрез използване на “Бисквитки” или свързани решения), за да се осигури максимален комфорт при използването на Онлайн магазина, включително за статистически цели и за приспособяване на интересите на Гостите към представеното рекламно съдържание, сътрудниците и рекламодателите на Администраторите. По време на посещението на Онлайн магазина, включително като част от Приложението, данни за интернет активността на Гостите може да се събират автоматично.

  Предвид обстоятелството, че Администраторът може да използва решения с функционалност, подобна на “Бисквитките”, спрямо тези технологии ще се прилагат съответно следните клаузи на Политиката.

   1. Какво точно са файловете cookies “Бисквитки”?

  Файлът с бисквитки представлява малка текстова информация, изпратена от сървъра и съхранявана на устройство на Госта (обикновено на хард диска на компютър или на мобилно устройство). Той Обработва информация, от която Онлайн магазинът може да се нуждае, за да се приспособи към начина, по който Гостът го използва и да събира статистическа информация относно Онлайн магазина, включително Приложението (напр. са това кои уебсайтове са посетени, кои елементи са свалени), както и данни за домейн името на интернет доставчика или страната по произход на Госта. Технологията, която Обработва и получава достъп до самоличността на Госта, позволява на Приложението да работи офлайн и да запазва предпочитанията на регистрирания Гост. Приложението съхранява настоящата самоличност на Госта, докато Потребителят се регистрира в Приложението, промени сайта на Приложението на Онлайн магазина, който работи в друга страна или деинсталира (премахне) Приложението от мобилното устройство.

   1. Събират ли лични данни файловете cookies “Бисквитките”?

  Когато Гостът използва Онлайн магазина или Приложението, “Бисквитките” се използват, за да идентифицират неговия браузър или устройство – те могат да събират всички видове информация, които като правило не съставляват лични данни (не позволяват установяване самоличността на Посетителя). Някои видове информация, в зависимост от тяхното съдържание и начин на използване, могат обаче да бъдат свързани с конкретно лице – придаване на определени поведения на Госта, напр. чрез свързването им към данните, предоставени по време на регистрацията на Акаунта в Онлайн магазина – и поради което се разглеждат като лични данни.

  Във връзка с информацията, събирана чрез “Бисквитки”, която може да се свърже с конкретно лице, се прилагат клаузите на Политиката, отнасяща до Личните данни и по-специално по отношение на правата на субектите на данни. Информация за данните, събирани с “Бисквитки” се предоставя (не само) и в съдържанието на информационната клауза, поставена на видно и лесно достъпно място при първото посещение на Онлайн магазина.

   1. На какво правно основание използваме “Бисквитки”?

  Получаването и съхраняването на информация чрез използване на “Бисквитки” е възможно въз основа на съгласието на Госта. По подразбиране уеб браузърите или друг софтуер, инсталиран на компютър или друго устройство, свързано към мрежата, позволяват да се слагат “бисквитки” на такива устройства по подразбиране, като така събират информация относно Гостите. В настройките на уеб браузъра, съгласието, дадено за използването на технологията “бисквитки”, може да се изменя или отменя по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършвано въз основа на съгласието преди оттеглянето му (подробна информация за това как се оттегля съгласие се съдържа в следващите раздели на тази Политиката). Основанието за обработване на така получените данни е оправдан интерес на Администратора – каква е необходимостта да се предостави съдържание с най-високо качество, представено от Администратора, като адаптира продуктите и услугите на Администратора спрямо предпочитанията на Гостите и за маркетингови цели – включително за целите на директния маркетинг.

   1. За какво използваме “Бисквитки”?

  Използваните “Бисквитки” са преди всичко, за да бъде по-лесно на Госта да използва Онлайн магазина и Приложението, например, като “запомнят” информация веднъж, така че да не трябва да се предоставя всеки път, както и да адаптира тяхното съдържание, включително и рекламно, спрямо техните предпочитания. “Бисквитките” се използват също така и за увеличаване на използваемостта и персонализирането на съдържанието на сайтовете на Онлайн магазина и Приложението, включително представянето, създаването, предоставянето и изпълнението на реклами, предложения или промоции (отстъпки), предназначени специално за даден Гост в съответствие с интересите му (важи само ако лицето е пълнолетно и е дало съгласието за това действие).

  Посредством използването на технологията на “Бисквитките” в Онлайн магазина, е възможно Администраторът да опознае предпочитанията на госта, напр. чрез анализ на това колко често той посещава Онлайн магазина, или ако и какви продукти той купува в офлайн магазините на podaracheta.bg. Анализът на онлайн поведението спомага за по-доброто разбиране на обичаите и очакванията на Гостите и адаптиране спрямо техните потребности и интереси. Благодарение на тази технология е възможно на Гостите да се представят реклами, съобразени с техните потребности и интереси (напр. реклами, получени при скорошно браузване само в категорията “тениски”) и подготовка на по-добри промоции и изненади за пълнолетни Гости, дали съгласието си за това.

  Чрез “Бисквитките”, Администраторът използва и технология, която позволява чрез рекламното съобщение да се достигнат Гостите, които са посетили Онлайн магазина или Приложението, докато са използвали техни уебсайтове.

   1. Можете ли да възразите срещу използването на информация от “Бисквитките”?

  Гостът може да възрази срещу действията на Администратора, предприети с горните цели. Ако Гостът се съгласи да му бъдат представяни, създавани, предоставяни и изпълнявани специално предназначени за него реклами, предложения или промоции (продажби), съобразени с неговите предпочитания, то може да бъде оттеглено по всяко време, но това няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди това въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето му.

   1. Какви видове файловете cookies “Бисквитки” използваме ние и вредни ли са те?

  “Бисквитките”, използвани в Онлайн магазина, не са вредни за Госта или компютъра / крайното устройство, използвано от даден човек, поради което ние препоръчваме да не се използват в браузъри. Онлайн магазинът използва два вида “Бисквитки”: сесийни “Бисквитки”, които се съхраняват на компютъра на госта или мобилното му устройство, докато не излезе от уебсайта или изключи софтуера (уеб браузъра) и постоянни, които остават на устройството на госта за срока, посочен в параметрите на файловете “Бисквитки” или докато същите бъдат премахнати на ръка от уеб браузъра.

   1. За какъв период от време се съхранява информацията, събрана с “Бисквитки”?

  В зависимост основно от целите и правните основания за обработването на Лични данни, събирани с “Бисквитки”, те може да се съхраняват за определен срок, посочен в т. 13 от Политиката.

  Личните данни, събирани с “Бисквитки” за Гост, който не е Клиент, ще се съхраняват, докато не бъде подадено възражение. Администраторът може да изтрие Лични данни, ако за срок от 3 години същите не се използват за маркетингови цели, освен ако законът не задължава Администратора за обработва Личните данни за по-дълъг период.

  Част от Личните данни може да се съхраняват и за по-дълъг срок, ако Посетителят има претенции срещу Администратора или за да предяви претенции срещу Администратора или осигури защита срещу претенции на трети лица, по време на давностния срок, определен от закона и по-специално – Гражданския кодекс./p>

  Във всички случаи, от решаващо значение е съхраняването на Лични данни за по-дълъг срок.

  1. “Бисквитките” използвани в Онлайн магазина:

* PAGECACHE_ENV - Необходими за представяне на правилната кеширана версия на Госта. - (срок 1 ден)

* frontend - Съхранява данни за самоличността на Госта, когато влезне в сесия в Онлайн магазина за 1 ден. - (срок 1 ден)
* snowmessage - Необходими за представянето на съобщения в Магазина. Бисквитките съдържат датата, на която съобщението за потребителя се е появило в системата. След настройването на бисквитката, браузърът на потребителя иска от Магазина съдържанието на съобщенията и ги представя на потребителя. Бисквитката се изтрива след свалянето на съобщенията. - (срок до затваряне на браузъра)
* snow_cache_timestamp_[id-sklepu] - Използва се, за да се провери дали данните в браузъра на Посетителя трябва да се актуализират. Тази бисквитка съхранява датата на генериране на данните на страницата, съхранявани от браузъра на Госта (като например Кошница, Акаунт). Действията на Потребителя в магазина, като добавяне на продукт в кошницата или влизане или излизане, прави съдържанието на заглавния прозорец недействително. Магазинът използва стойността на тази бисквитка, за да провери дали данните в браузъра на потребителя изисква актуализиране на Акаунта. - (срок до затваряне на браузъра)

*store - Те ви позволяват да използвате подходящата версия на Онлайн магазина. - (срок до затваряне на браузъра)

*cookies_accepted - Създават се в момента, в който се запознаете със съобщението за използване на „бисквитки“ от уебсайта. Нужен за скриване на това съобщение за Гости, които вече са се запознали с неговото съдържание. - (срок 365 дни)

*userCountry - Съхранява данни за държавата на Госта, намерени въз основа на неговия IP адрес. - (срок 365 дни)

*geo_store_switch_popup[kod-kraju] - Където [код на държавата] е кодът на държавата, получен от IP адреса на потребителя. Бисквитката определя дали изскачащ прозорец е бил представен с предложение за промяна на магазина към най-подходящия за IP адреса на потребителя. Свързани с бисквитките userCountry. - (срок 365 дни)

*ygc - Съдържа кода, който идентифицира Госта за маркетингови цели. - (срок 365 дни)

   1. “Бисквитки” на трети лица (third party cookies)

  “Бисквитките”, използвани от Администратора, се използват преди всичко са оптимизиране на услугата на Госта, докато използва Онлайн магазин или Приложението. Въпреки това, Администраторът си сътрудничи с други дружества в обхвата на тяхната маркетингова (рекламна) активност. За целите на това сътрудничество, браузърът или друг софтуер, инсталиран на устройство на Госта, също Обработва “Бисквитки” от дружества, които извършват такива маркетингови дейности. “Бисквитките”, изпратени от тези дружества, трябва да осигурят представяне на Госта само на онези реклами, които съответстват на техните индивидуални интереси и потребности. Според Администратора представянето на персонализирана реклама е по-атрактивно за Госта, отколкото рекламата, която остава несвързана с неговите потребности. Без тези файлове това би било невъзможно, тъй като дружествата, които си сътрудничат с Администратора, педоставят рекламно съдържание на Гостите.

  Като част от маркетинговите дейности, Администраторът използва следните дружества, които използват “Бисквитки” в Онлайн магазина:

    1. Criteo
    2. Tradedoubler
    3. Awin
    4. RTBHouse
    5. Google Ireland Limited
    6. Facebook
    7. Convertiser
    8. HotJar
    9. Synerise
    10. Pingdom
    11. Opineo
    12. Trustedshop
    13. Heureka

  Допълнителна информация за “Бисквитките” и упоменатите дружества, може да бъде намерена в техните политики за поверителност.

   1. По какъв начин изтриваме или блокираме файлове cookies “Бисквитки”?

  Гостът може да промени начина, по който “Бисквитките” се използва от браузъра или Приложението, като включително блокира или изтрие онези, които идват от Онлайн магазина (и други уебсайтове). За да постигне това, променя настройките на браузъра или Приложението. Начинът на премахването им е различен в зависимост от използвания уеб браузър. Информация за това как се изтриват “Бисквитки” трябва да се намира в полето “Помощ” на избрания уеб браузър. Премахването на “Бисквитките” не е същото като изтриването на Лични данни от Администратора на Лични данни, получени чрез “Бисквитките”.

  Например, в браузъра Internet Explorer, “Бисквитките” могат да се променят от: Инструменти -> Интернет опции -> Защита на данни; в браузъра Mozilla Firefox: Инструменти -> Опции -> Защита на данни; а в Google Chrome: Настройки-> Покажи разширени настройки -> Защита на данни -> Настройки на съдържание -> “Бисквитки”.

  Пътищата за достъп могат да са различни в зависимост от използваната версия на браузъра.

  Подробна информация относно управлението на “Бисквитките” на мобилен телефон или друго мобилно устройство може да се намери в наръчника за потребителя/ ръководството на потребителя на дадено телефонно или мобилно устройство.

  Възможно е също така трети лиза да блокират “Бисквитките” с едновременното приемане на “Бисквитки”, използвани директно от Администратора (опцията "Бисквитки” за блокиране на сайтовете на трети лица”).

   1. Какви ще бъдат последиците от премахването или блокирането на “Бисквитките”?

  Ограничаване използването на “Бисквитките” на дадено устройство прави възможно или съществено възпрепятства правилното използване на Онлайн магазина, като напр. може да бъде свързано с невъзможност да се поддържа логин сесията.

 1. Как можете да се свържете с нас?

  По всяко време, всяко лице може да се свърже с Администратора, като изпрати съобщение по поща или електронна поща до адреса на Администратора, посочен в началото на Политиката, или по телефона, посочен в началото на Политиката или на Уебсайта на Facebook.

  Администраторът Обработва кореспонденция за статистически цели и за най-добрия и бърз отговор на появили се запитвания, както и при разрешаването на оплаквания и решения, взети въз основа на уведомленията за административни намеси в посочения Акаунт. Адресите и данните, събирани по този начин, ще се използват за комуникация за цели, различни от изпълнението на Приложението.

  В случай на контакт с Администратора, за да се предприемат определени действия (напр. да се подаде оплакване, използвайки формуляр), Администраторът пак може да поиска от лицето да предостави данни, включително лични данни, напр. във формата на име, фамилия, адрес на електронна поща и др., да се потвърди самоличността и да се разреши обратен контакт по даден въпрос и изпълнението на поисканото действие. Предоставянето на тези данни не е задължително, но може да се окаже необходимо за изпълнението на дейности или получаването на информация, която е от интерес за лицето.

 2. Как защитаваме вашите данни?

  Администраторът, след като отчете състоянието на техническите познания, разходите за въвеждането и естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и риска от нарушаването на правата и свободите на лицата с различна вероятно от настъпване и сериозност на заплахата, прилага подходящи технически и организационни мерки, за да осигури защита на Личните данни, обработени за заплахи и категории данни, обхванати от защитата и по-специално – защитата на данни срещу от предоставянето им на неоторизирани лица, отнемането им от неоторизирани лица, обработването им в нарушение на приложимите закони и тяхната промяна, изгубване, повреждане или унищожаване. Предоставянето на информация относно техническите и организационни мерки, които осигуряващ защита за обработването навън, може да засегне тяхната ефективност, което ще застраши правилната защита на Личните данни.

  Администраторът, например, осигурява следните технически мерки, за да предотврати неоторизиран достъп и промяна на Лични данни, изпратени по електронен път:

  1. обезпечаване на данните срещу неразрешен достъп.
  2. SSL сертификат на страниците на Онлайн магазин, където се предоставят Лични данни
  3. криптирането на данни, използвани за овластяване на лице, което използва функционалността на Онлайн магазина.
  4. достъп до Акаунта само след предоставянето на индивидуална регистрация и парола
 3. Връзки към други уебсайтове

  Онлайн магазинът може да съдържа връзки към други уебсайтове. Администраторът ви призовава да прочетете условията и политиките за повирителност, използвани за други уебсайтове. Тази Политика се прилага само по отношение на посочените дейности на Администратора.

 4. Може ли тази Политика да се променя и как вие ще разберете за това?

  Администраторът може да променя Политиката в бъдеще, това може да се случи поради следните важни причини:

  1. промени в обвързващите клаузи и по-специално касаещи защитата на Лични данни, закона за телекомуникациите, услугите, предоставяни по електронен път и регулиращи правата на потребители, засягащи правата и задълженията на Администратора или правата и задълженията на сътрудниците;
  2. разработването на функционалност или Електронни услуги, наложени от развитието на интернет технологиите, включително Приложението / въвеждането на нови технологични и технически решения, които засягат обхвата на Политиката.

  Във всички случаи Администраторът публикува информация относно промените в Политиката като част от Онлайн магазина и в Приложението. С всяка промяна, новата версия на Политиката ще се появява с нова дата.

 1. Във всички случаи Администраторът публикува информация относно промените в Политиката като част от Онлайн магазина и в Приложението. С всяка промяна, новата версия на Политиката, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), ще се появява с нова дата. 

  Вие имате право на безплатна информация за съхраняване на Вашите данни от нас, както и право на корекция или изтриване /правото да бъдеш "забравен"/ на тези данни. Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

Фирмата не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
Фирмата не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

       Ако имате въпроси към нас, относно съхранението на вашите лични данни, моля не се колебайте да се свържете с нас.

 1. От кога се прилага тази версия на Политиката?

  Тази версия на Политиката е в сила от 24.05.2018 r.